MASZ PYTANIA?

  570 270 470
 gabinet@mikrostomart.pl

Pogotowie stomatologiczne 24h!

Szanowny Pacjencie, jeśli trafiłeś na tą stronę bo szukasz pomocy, kliknij tutaj! 
Dzwoń do nad dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z treściami zawartymi na powyższej podstronie!
Nie świadczymy usług na NFZ.

 

 

Leczenie pod mikroskopem

Mikroskop pozwala stomatologowi dostrzec wszystko to, co nie jest widziane gołym okiem, a więc odkryć „ukryty” lub zarośnięty kanał zębowy, a następnie udrożnić go. 
Pozwala również na zlokalizowanie i usunięcie złamanego narzędzia z kanału!

W gabinecie Mikrostomart stosujemy

Najnowocześniejsze technologie dostępne obecnie w stomatologii
Skaner wewnątrzustny, drukarka 3d, lasery, obrazowanie 3d, laboratorium protetyki cyfrowej i wiele, wiele innych...
Wszystko po to aby jak najlepiej, najszybciej i najdokładniej przeprowadzić Państwa przez proces terapeutyczny

 

 

 • 1 Postanowienia wstępne

Regulamin porządkowy Gabinetu Stomatologicznego Mikrostomart, określa organizację i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa oraz obowiązki Pacjentów Gabinetu, a także reguluje tryb składania skarg i wniosków przez Pacjentów Gabinetu.

 • 2 Organizacja i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych
 1. Gabinet Stomatologiczny Mikrostomart oferuje w ramach poradni usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadzie pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne. Gabinet Stomatologiczny Mikrostomart jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.
 2. Przyjęcie na leczenie do Gabinetu Stomatologicznego Mikrostomart następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez Pacjenta i za jego pisemną zgodą.
 3. Przyjęcie Pacjenta do Gabinetu wymaga prowadzenia jego dokumentacji medycznej, oraz dokumentacji statystycznej. Dokumentacja jest prowadzona również w systemie elektronicznym.
 4. Każdemu Pacjentowi należy założyć kartę rejestracyjną, każda wizyta Pacjenta w Gabinecie musi być zapisana w dokumentacji medycznej.
 5. Przy pierwszej wizycie należy przeprowadzić z Pacjentem WYWIAD LEKARSKI PODSTAWOWY (INTERNISTYCZNY), oraz WYWIAD STOMATOLOGICZNY. Wywiad wymaga uaktualniania przy kolejnych wizytach w Gabinecie. W przypadku nie podania przez Pacjenta do wywiadu pełnych danych Gabinet, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikające z takowego zatajenia.
 6. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemna zgodę na zabiegi wykonywane w Gabinecie Stomatologicznym Mikrostomart (dotyczy zabiegów chirurgicznych, wszystkich innych zabiegów o charakterze inwazyjnym, oraz podania Pacjentowi środka znieczulającego).
 7. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takich przypadkach uznaje się poddanie przez Pacjenta proponowanemu leczeniu.
 8. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia

          przez lekarza podlega wpisowi do karty Pacjenta i powinna być przez niego potwierdzona.

 1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest na zasadach określonych w przepisach normatywnych.
 2. W gabinecie utrwalany jest audiowizualnie przebieg każdej wizyty, na co pacjent wyraża zgodę.
 3. Nagranie jak w pkt. 11 chronione jest na zasadzie danych osobowych i nie może być wykorzystywane bez zgody Pacjenta poza sytuacjami wynikającymi z ustaw.
 • 3 Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 1. Gabinet Stomatologiczny Mikrostomart świadczy usługi stomatologiczne w zakresie:

– implantologii,

– protetyki,

– endodoncji,

– pedodoncji,

– anestezji,

– periodontologii,

– chirurgii,

– diagnostyki rtg,

 • 4 Podstawowy zakres obowiązków personelu Gabinetu Stomatologicznego Mikrostomart
 1. Personel medyczny:
 • przeprowadzanie z Pacjentem wywiadu lekarskiego i wywiadu stomatologicznego,
 • rzetelne oraz zgodne z najnowszą wiedzą medyczną udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie,
 • przestrzeganie praw Pacjenta,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • rzetelne oraz systematyczne prowadzenie kompleksowej dokumentacji medycznej,
 • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • nadzorowanie pracy asystentki,
 • zapewnienie Pacjentowi intymności podczas zabiegu,
 • sterylizacja narzędzi,
 • utrzymywanie porządku i sterylności gabinetu,
 • zaopatrywanie gabinetu w materiały stomatologiczne,
 • dbanie o dobry wizerunek Gabinetu, także w kontaktach zewnętrznych,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp. i ppoż,
 • przestrzeganie innych postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Personel niemedyczny
 • umawianie Pacjentów,
 • archiwizacja dokumentów,
 • rozliczanie Pacjentów,
 • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bhp. i ppoż,
 • przestrzeganie innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • 5 Prawa i obowiązki Pacjenta Gabinetu Stomatologicznego Mikrostomart
 1. Każdy Pacjent Gabinetu ma prawo uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia pod względem stomatologicznym, proponowanym leczeniu (plan leczenia) oraz rokowaniu. Ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym najnowszym wymaganiom wiedzy medycznej udzielanych przez wyspecjalizowany i kompetentny personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 2. Wyrażenia zgody, lub jej odmowy na świadczenie określonego zabiegu po uzyskaniu odpowiedniej informacji na temat świadczenia.
 3. Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia, oraz uzyskania kopii dokumentacji medycznej osobiście, lub przez upoważnioną do tego na piśmie osobę.
 4. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu Stomatologicznego Mikrostomart. Otrzymywania informacji o stanie zdrowia niepełnoletniego dziecka, planowanym leczeniu oraz proponowanych badaniach.
 5. Możliwości rejestracji telefonicznej oraz internetowej.
 6. Decydowania jakim osobom lekarz prowadzący może udzielić informacji o stanie jego zdrowia.
 7. Wskazania osoby lub instytucji, którą Gabinet obowiązana jest powiadomić o wystąpieniu stanu zdrowia zagrażającego jego życiu, lub w razie jego zgonu.
 8. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy lub innego personelu medycznego Gabinetu. W przypadku nie przestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich, w szczególności dotyczących postępowania przed i po zabiegowego Pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.
 9. Na terenie Gabinetu Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp oraz ppoż.
 10. Zabrania się manipulowania przy urządzeniach i aparaturze będącej na wyposażeniu gabinetu.
 11. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu Gaginetu.
 12. Nie wolno zanieczyszczać oraz zaśmiecać terenu Gabinetu oraz  terenu przyległego.
 13. Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu.
 14. W przypadku rejestracji Pacjenta na pierwszą lub kolejną wizytę może zostać pobrana od niego zadatkowo należność za takową. Jeśli Pacjent nie stawi się na wizytę za którą uiszczona została należność bez uprzedniego zawiadomienia o tym Gabinetu z min. 24 godzinnym terminem wyprzedzenia, wpłacony zadatek ulega przepadkowi jako ekwiwalent za utracony dochód przez Gabinet Stomatologiczny Mikrostomart w czasie, gdy Gabinet pozostawał w gotowości świadczenia usługi medycznej danemu pacjentowi i nie mógł przyjąć innego pacjenta. Gabinet pobiera za każde 30 min wizyty należność w wysokości 100 zł.
 15. Należność o której mowa w pkt. 14 będzie naliczana również Pacjentom, którzy nie uiszczali należności przy ustalaniu terminu, a nie stawią się w dniu wyznaczonym do usługi medycznej, poprzez doliczenie jej do najbliższego rachunku.
 16. W sprawach losowych jak w pkt. 15 i 16 o płatności bądź jej zaniechaniu decyduje Właściciel Gabinetu Marcin Nowosielski.
 17. W wypadku gdy z przyczyn zależnych od Gabinetu Pacjent nie zostanie przyjęty w dniu umówionej wizyty, gabinet winien go o tym fakcie zawiadomić drogą telefoniczną lub poprzez wiadomość tekstową „sms” nie później niż na 12 godzin przed planowaną wizytą. W  wypadku nie  dokonania zawiadomienia Gabinet odpowiada jedynie w granicach wskazanych w granicach kosztów pobranych zaliczkowo zgodnie z pkt. 15.
 18. W Wypadku opóźnienia w przyjęciu Pacjenta w dniu wizyty Gabinet nie ponosi za takowe jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 19. W wypadku nie potwierdzenia przybycia na wizytę przez pacjenta w dniu poprzedzającym wizytę gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty za uprzednim poinformowaniem pacjenta.
 20. W odniesieniu do pkt. 18 w wypadku gdy przyczyny odwołania wizyty są niezależne od Gabinetu nie ponosi on odpowiedzialności za odwołanie wizyty. W wypadku gdy możliwym jest wykonanie planowanego zabiegu przez innego lekarza zatrudnionego w Gabinecie za zgodą pacjenta Gabinet obowiązany jest zapewnić wykonanie takowego w dniu wizyty.
 21. Organizacja wizyt w gabinecie Mikrostomart wygląda następująco:
  Jesteśmy gabinetem świadczącym usługi kompleksowe mające na celu doprowadzenie Pacjenta do stanu całkowitego zdrowia jamy ustnej, a przy okazji cenimy sobie komfort, wygodę i dobre samopoczucie Pacjenta. Mając powyższe na uwadze schemat przyjmowania i leczenia Pacjenta jest ściśle określony i podzielony na odpowiedni personel, a każda osoba pracująca w naszym gabinecie zajmuje się poszczególnymi etapami prac, kontrolowanymi i nadzorowanymi przez właściciela gabinetu Mikrostomart - lek. dent. Marcina Nowosielskiego. Pomijając pomoc w sytuacjach bólowych i nagłych oraz realizacji zlecenia poszczególnych etapów (np. leczenia kanałowego pod mikroskopem) przez zaprzyjaźnione gabinety, nie prowadzimy leczenia wybiórczego i nie podejmujemy się takich działań. Przykładowo nie zrealizujemy leczenia u Pacjenta, który zgłosi się, żeby odbudować złamaną dwójkę, jeśli stwierdzimy obecność rozległych braków zębów bocznych, których Pacjent nie będzie chciał uzupełnić. Nie stać nas na późniejsze leczenie powikłań w postaci ponownie łamiącej się dwójki na skutek przeciążenia ze względu na brak bocznych zębów. Przyjmowani przez nas pacjenci podzieleni są na dwie grupy:

  1. Pacjent zgłaszający się na specjalistyczne leczenie kanałowe pod mikroskopem do lek. dent. Marcina Nowosielskiego

  a) pierwsza wizyta - 30 minutowa obligatoryjna konsultacja celem określenia stanu zęba i potrzeb leczniczych z wykonaniem wstępnego zdjęcia RVG, określeniem zakresu świadczonych usług i podaniem kosztów leczenia. Konsultacja jest płatna.

  b) druga wizyta (i ewentualnie kolejne) - między 90 a 120 minut, prowadzone w pozycji leżącej, rozliczane według ustalonych na konsultacji z lekarzem kosztów

  c) kolejne wizyty kontrolne - pacjent kontynuuje leczenie i profilaktykę u swojego lekarza prowadzącego, do nas zgłasza się na kontrolne zdjęcia RVG według zaleceń lekarza. Kontrole zęba po leczeniu kanałowym są obowiązkowe i również są płatne. Bez kontroli nie da się określić sukcesu leczenia i w razie konieczności w odpowiednim momencie wdrożyć leczenia podtrzymującego/następnego.

  Pacjent z tej grupy jeśli wysłany został na leczenie przez swojego lekarza prowadzącego skorzysta z naszych usług na zasadzie "Practice limited to endodontics", czyli po zakończeniu leczenia odesłany zostanie do swojego lekarza prowadzącego i nie ma możliwości kontynuować dalszego leczenia w naszym gabinecie. Prosimy o wyrozumiałość, ale szacunek do kolegów/koleżanek lekarzy, którzy obdarzają na swoim zaufaniem polecając nasz gabinet nie pozwala nam przejąć dalszego leczenia i wykonamy tylko to, o co jesteśmy przez lekarza proszeni.

  2. Pacjent zgłaszający się na leczenie kompleksowe do naszego gabinetu:

  a) pierwsza wizyta: badanie stomatologiczne z kompletnym przeglądem, wykonaniem kompletnej dokumentacji fotograficznej, bardzo często modeli diagnostycznych i zebraniem wszystkich potrzebnych informacji do ustalenia planu leczenia. Wizyta jest płatna i przeprowadzana przez lek. dent. Marcina Nowosielskiego, bądź w zastępstwie przez hig. stom. Elżbietę Nowosielską pod kontrolą i obecnością lekarza, jeśli termin oczekiwania do doktora Marcina miałby być zbyt długi. Wizyta jest płatna, a koszt zależny od zakresu przeprowadzonych procedur według aktualnego cennika Mikrostomart - około 45 minut. Prosimy być chwilę szybciej przed umówioną wizytą, celem wypełnienia ankiety na temat stanu zdrowia.

  b) druga wizyta: higienizacja z pełnym instruktażem przeprowadzana przez jedną z naszych higienistek (Panią Elę lub Panią Martę), z ewentualnym oddaniem i omówieniem planu leczenia wraz z kosztorysem ułożonym przez lek. dent. Marcina Nowosielskiego - około 90 minut, wizyta również jest płatna.

  c) kolejne wizyty prowadzone przez poszczególny personel w zależności od konkretnych potrzeb profilaktyczno - leczniczych:

  - hig. stom. Elżbieta Nowosielska: lakowanie zębów, poszerzone lakowanie, leczenie metodą ICON,  wybielanie zębów, kontrole po zabiegach chirurgicznych, kontrole okresowe, wizyty adaptacyjne i instruktażowe dla naszych najmłodszych Pacjentów i ich rodziców. Wszystkie usługi rozliczane są według stawek określonych w planie leczenia, który Pacjent otrzymał na drugiej wizycie.

  - lek. dent. Marcin Nowosielski: specjalistyczne leczenie kanałowe pod mikroskopem, implantacje, leczenie zachowawcze bardziej skomplikowanych przypadków, chirurgia ekstrakcyjna bardziej skomplikowanych przypadków, protetyka uzupełnień stałych braków zębowych. Wszystkie usługi rozliczane są według stawek określonych w planie leczenia, który Pacjent otrzymał na drugiej wizycie.

  d) okresowe wizyty kontrolne prowadzone przez hig. stom. Elżbietę Nowosielską bądź lek. dent. Marcina Nowosielskiego. Wizyty kontrolne są płatne i często obejmują konieczność wykonania zdjęć RVG

  3. Pacjent zgłaszający się z bólem przyjmowany według zasad naszego pogotowia stomatologicznego

   

  22. Skargi i wnioski

Pacjent, który uzna iż jego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Gabinecie  ma prawo do złożenia ustnej, lub pisemnej skargi do właściciela Gabinetu, lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.

Odpowiedź na skargę pisemną udzielona zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.

23. Postanowienia końcowe

Zmiany Regulaminu dokonuje Gabinet Stomatologiczny Mikrostomart

Zmiana taka wymaga formy pisemnej.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.